Slider 1 Slider 2 Slider 3

Om oss

Styrelse

Ordförande: Sten-Olof Carlsson, Oxie
Ledamöter: Karsten Erichs, Limhamn
Suppleant: Gustaf Erichs, Malmö

Sten-Olof Carlsson, Trafikingenjör med mångårig utbildningsverksamhet i Vägverket och på uppdrag av Trafikverket.

Karsten Erichs är journalist och VD för Informationsbolaget. Informationsbolaget arbetar med utbildning och information i hela landet i brandskydd, första hjälpen/HLR, Krisberedskap och nu även Trafiksäkerhet.
Informationsbolaget blev Gaselföretag 2006 och har i flera år erhållit högsta kreditvärdighet av Soliditet. Karsten Erichs har inom trafiksäkerhetsarbetet en bakgrund som en av grundarna av trafikradioverksamheten i Sverige under sin tid på Radio Malmöhus (1977-1990) och tilldelades 1980 Stora Jornalistpriset för banbrytande radioverksamhet med akut trafikinformation.

Gustaf Erichs är vice VD på Informationsbolaget och ansvarig för företagets grafiska verksamhet, e-learning och utbildningsmaterial.

Stadgar

Stadgar för Riksnätverket trafiksäkerhetsutbildarna – antagna vid möte i Malmö 3 aug 2011

 • Föreningens namn skall vara Riksnätverket Trafiksäkerhetsutbildarna och ska drivas som en ideell förening. Föreningen har sitt säte i Malmö.
 • Föreningen har till ändamål att producera utbildnings- och informationsmaterial samt genomföra utbildningar.
 • Föreningen har bildats i Malmö 3 aug 2011.
 • Medlem i föreningen kan vara personer och företag som arbetar med trafiksäkerhet.
 • Utträde ur föreningen sker efter en skriftlig uppsägning av medlemsskapet.
 • Styrelsen kan utesluta medlem som handlar i strid med föreningens stadgar eller föreningens beslut eller på annat sätt skadat föreningens intresse.
 • Kostnaden för föreningens verksamhet bestrides genom medlemsavgifter och intäkter från föreningens verksamhet.
 • Föreningen leds av en styrelse bestående av tre-fem ledamöter med en-två suppleanter. Föreningens ordförande utses på ett år av årsmötet.
 • Val av styrelsen sker på föreningens årsmöte och mandattiden skall vara två år. Val skall ske växelvis med halva styrelsen.
 • Styrelsen har rätt att inom sig tillsätta ett arbetsutskott (AU) för den löpande verksamheten.
 • Styrelsen ansvarar för ledning och förvaltning av föreningens angelägenheter och ekonomi.
 • Styrelsen skall avhålla minst tre ordinarie styrelsemöten per år. Ordförande kallar samman styrelsen. Beslut om styrelsemöte kan också ske om minst tre ledamöter anser detta.
 • Föreningen tecknas i förening av dem som styrelsen utser.
 • Föreningens räkenskaper ska granskas av en revisor.
 • Styrelseledamot har reservationsrätt, vilket innebär ansvarsfrihet för den fråga för vilken reservationen lagts.
 • Årsmöte med föreningens medlemmar skall avhållas senast maj månads utgång på tid och plats som styrelsen kungör minst tre veckor före årsmötet. Kallelse ska ske via e-mail och med post till medlem som ej har angivit e-mailadress.
 • Följande ärende ska förekomma på årsmötet:
  1. Val av mötesordförande
  2. Val av mötessekreterare
  3. Val av två justeringsmän
  4. Fråga om mötets behöriga utlysande
  5. Verksamhetsberättelse gångna året
  6. Fastställande av resultat- och balansräkning
  7. Ekonomisk berättelse
  8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
  9. Fråga om användning av uppkommet överskott eller förlust
  10. Val av föreningens ordförande under ett år
  11. Val av övriga ledamöter (vartannat år)
  12. Val av valberedning. Två personer
  13. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
  14. Fastställande av inkomst och utgiftsstat
  15. Övriga frågor som inkommit skriftligen till föreningen senast 10 dagarföre årsmötet.
 • Extra årsmöte skall avhållas när styrelsen finner behov eller när minst tre styrelseledamöter så begär.
 • Varje medlem äger en röst vid årsmötet. Omröstning sker öppet om ingen påkallar sluten omröstning. Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening utom vid personval, där avgörandet sker genom lottning.
 • För beslut om ändring i föreningens stadgar fordras antingen enhälligt beslut vid ordinarie årsmötet eller minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, där det ena ska vara ordinarie.
 • För beslut om föreningens upplösande fordras samstämmigt beslut med minst 3/4 majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöte.
 • Därest föreningen upplöses skall samtidigt fattas beslut om förfarandet med bibehållna tillgångar.